Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Remont bud. nr 29 oraz rozbiórka bud. nr 3 i 32 na terenie nieruchomości w Skierniewicach

W związku z zamieszczeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania na robotę budowlaną – remont bud. nr 29 oraz rozbiórka bud. nr 3 i 32 na terenie nieruchomości w Skierniewicach, w załączeniu zamieszczamy:
- Ogłoszenie o zamówieniu;
- Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wraz ze wzorem oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej;
- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej;
- Wzór wykazu wykonanych robót;
- Wzór wykazu osób.


 
 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI znajduje się w ogłoszeniu w sekcji IV.5.16

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.08.2015 r. -  Nr ogłoszenia: 204110-2015
 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.08.2015 r. godz.: 08:00.

Metadane

Data publikacji : 10.08.2015
Data modyfikacji : 08.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zamówienia 1
Osoba udostępniająca informację:
Zamówienia 1
Osoba modyfikująca informację:
Zamówienia 1

Opcje strony

do góry