Biuletyn Informacji Publicznej Zarządzenia 2007 - Zarządzenia - Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Ostatnia aktualizacja strony: 11.12.2018, 10:09

Zarządzenia

Strona znajduje się w archiwum.

Piątek, 12 marca 2010

Zarządzenia 2007

 • ZARZĄDZENIE NR 1/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 03 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie tryby zawierania i upoważnienia osób do podpisywania porozumień o bezgotówkowym wypłacaniu należności pieniężnych.
 • ZARZĄDZENIE NR 2/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 09 stycznia 2007 r. w sprawie zasad rachunkowości w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. 
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZENIEM nr 4/2008
  ZARZĄDZENIEM nr 22/2008
  ZARZĄDZENIEM  nr 79/2008
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 23/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 10 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia punktu kasowego w Biurze „R” Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZENIEM nr 71/2007
  ZARZĄDZENIEM nr 84/2007
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 16/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 4/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 11 stycznia 2007 r. w sprawie zasad refundacji za zakup okularów, szkieł korekcyjnych do pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 114/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 5/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 15 stycznia 2007 r. w sprawie wyznaczenia personelu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz personelu kryptograficznego Wydziału Szyfrów Biura „T”.
 • ZARZĄDZENIE NR 6/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 16 stycznia 2007 r. w sprawie składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym przez funkcjonariuszy, żołnierzy zawodowych i pracowników Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 7/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 17 stycznia 2007 r. – Regulamin pracy.
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZENIEM nr 54/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 8/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 18 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania wewnętrznej służby ochrony Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 141/2008
 • POSTANOWIENIE  NR 9/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 29 stycznia 2007 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki.
 • ZARZĄDZENIE NR 11/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 31 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania Służby Dyżurnej obiektów SKW.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 141/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 12/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 01 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybów wykonywania kontroli wewnętrznej w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 63/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 14 lutego 2007 r. w sprawie analizy stanu technicznego majątku ruchomego działów transportowego i łączności oraz oceny jego przydatności do dalszego użytkowania.
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 16 lutego 2007 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZENIEM nr 61/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 16/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 13 marca 2007 r. w sprawie wykazu stanowisk w SKW oraz wykazów rodzajów prac zleconych w SKW z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową albo służbową.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 31/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 16 marca 2007 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji pracowników SKW oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany.
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 16 marca 2007 r. – regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników SKW.
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZENIEM nr 55/2007
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 33/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 28 marca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby lub pracy w SKW.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 45/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 22/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 05 kwietnia 2007 r. zmieniające regulamin pracy SKW. Aneks Nr 1.
 • ZARZĄDZENIE NR 23/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 18 kwietnia 2007 r. w sprawie tymczasowych zasad wykonywania i rozliczania kosztów krajowych. podróży służbowych.
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZENIEM nr 53/2007
  ZARZĄDZENIEM nr 15/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 23 kwietnia 2007 r. w spawie przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZENIEM nr 34/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 25/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 27 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania komisji Biura „T” SKW celem niszczenia dokumentów kryptograficznych.
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZENIEM nr 92/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 26/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 07 maja 2007 r. w sprawie powołania zespołu do badania akt przekazywanych Prokuraturze.
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 09 maja 2007 r. w sprawie określenia procedur kontroli finansowej w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 28/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 10 maja 2007 r. w sprawie określenia tymczasowych zasad i trybu realizacji działalności szkoleniowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 11 maja 2007 r. w sprawie określenia stanowisk wymagających szczególnych umiejętności lub predyspozycji kandydatów ubiegających się do służby Kontrwywiadu Wojskowego, sposobu kierowania na dodatkowe badania i egzamin, komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie oraz trybu przeprowadzenia egzaminu sprawności fizycznej.
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 14 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia do użytku norm należności sprzętu ochrony osobistej oraz środków higieny dla pracowników zatrudnionych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 54/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 14 maja 2007 r. w sprawie trybu udostępniania przez Szefa SKW Komisji Weryfikacyjnej akt zakończonych postępowań sprawdzających w związku z przedmiotem działania Komisji Weryfikacyjnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 15 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do sprawdzania wiadomości teoretycznych z zakresu znajomości prawa o ruchu drogowym, budowy pojazdu i zasad udzielania pierwszej pomocy oraz praktycznych umiejętności jazdy samochodem.
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 17 maja 2007 r. w sprawie zasad prowadzenia rocznego sprawdzianu sprawności fizycznej dla funkcjonariuszy i żołnierzy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 19 maja 2007 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZENIEM nr 46/2007
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 109/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 19 maja 2007 r. w sprawie przydzielania i rozliczania przydzielonych limitów połączeń ze służbowych środków łączności w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 147/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 24 maja 2007 r. w sprawie ustalenia stawki za przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego w zakresie ochrony informacji niejawnych w 2007 r.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 21/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 25 maja 2007 r. w sprawie utworzenia i sposobu prowadzenia punktu kasowego w Ośrodku Szkolenia Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 30 maja 2007 r. w sprawie zawieszenia eksploatacji urządzeń ochrony kryptograficznej.
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 30 maja 2007 r. w sprawie warunków rozliczania wyników ze sprawdzianu sprawności fizycznej w 2007 r. funkcjonariuszy SKW.
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 31 maja 2007 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu końcowego szkolenia na pierwszy stopień podoficerski.
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 15 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji i zespołu powypadkowego.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 97/2007.
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 19 czerwca 2007 r. w sprawie pozasłużbowych wyjazdów zagranicznych funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników.
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZENIEM nr 39/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 20 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenia w sprawie udzielania zamówień publicznych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
  zmiana dotyczy uchylonego zarządzenia nr  34/2007.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR Z-48/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 49/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 06 lipca 2007 r. w sprawie upoważnienia pułkownika Jerzego MIKOŁAJCZAKA do dekretowania i podpisywania korespondencji z GNKK SKW i NDA.
 • ZARZĄDZENIE NR 50/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 09 lipca 2007 r. w sprawie trybu przydzielania lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi przeniesionemu z urzędu do innej miejscowości, zasad zwracania udzielonej pomocy finansowej oraz zasad zwalniania lokali mieszkalnych lub domów. 
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 09 lipca 2007 r. w sprawie uprawnień szefów terenowych jednostek Służby Kontrwywiadu Wojskowego związanych z realizacją przepisów ustawy z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (teks jednolity: DZ. U. z 2005 r. , Nr 196, poz. 1631 z poźn. zm.).
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 95/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 10 lipca 2007 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi, wysokości środków finansowych przeznaczonych na nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi oraz warunków zwiększenia wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby  Kontrwywiadu Wojskowego.
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZENIEM nr 73/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 53/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 10 lipca 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 23/SKW z dnia 18.04.2007 roku w sprawie tymczasowych zasad wykonywania i rozliczania kosztów krajowych podróży służbowych.
 • ZARZĄDZENIE NR 54/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 10 lipca 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego - Regulamin pracy.
 • ZARZĄDZENIE NR 55/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 10 lipca 2007 r. zmieniające zarządzenie Nr 18 z dnia 16 marca 2007 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 58/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 12 lipca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego SKW ds. Budowy i Funkcjonowania „Tarczy Antyrakietowej”.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 28/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 59/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 12 lipca 2007 r. o zmianie Zarządzenia Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Nr 9/2006 z dnia 07.11.2006 roku w sprawie powołania, określenia organizacji wewnętrznej i zakresu zadań Jednostki Certyfikującej Wyroby Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  zmiana dotyczy uchylonego zarządzenia nr  9/2006
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 09 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2007 z dnia 16.02.2007 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 00-25/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 31 sierpnia 2007 r. w sprawie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 20/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 67/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 05 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu końcowego szkolenia na pierwszy stopień podoficerski realizowanego w trybie indywidualnym.
 • ZARZĄDZENIE NR 71/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 19 września 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2007 z dnia 10.01.2007 w sprawie utworzenia punktu kasowego w Biurze „R” Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  zmiana dotyczy uchylonego zarządzenia nr  3/2007.
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 21 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia końcowego szkolenia na pierwszy stopień oficerski.
 • ZARZĄDZENIE NR 74/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 27 września 2007 r. w sprawie  zorganizowania dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 88/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 75/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 28 września  2007 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego SKW ds. opracowania wykazu rodzajów informacji niejawnych mogących stanowić tajemnicę służbową SKW oraz opracowania projektu zarządzenia Szefa SKW określającego wykaz rodzajów informacji niejawnych mogących stanowić tajemnicę służbową w SKW.
 • ZARZĄDZENIE NR 79/2007 z 5 października 2007 r. ZMIENIAJĄCE ZARZADZENIE NR 00-43/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 15 czerwca 2007 r. w sprawie ujednolicenia formy dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych i analityczno-informacyjnych w jednostkach SKW.
 • ZARZĄDZENIE NR 80/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 11 października 2007 r. w sprawie udzielania w SKW zamówień objętych tajemnicą państwową, albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa albo zamówień objętych tajemnicą służbową, jeżeli wymaga tego istotny interes publiczny lub istotny interes państwa.
 • TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 111/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 84/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 25 października 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia 3/2007 z dnia 10.01.2007 r. w sprawie utworzenia punktu kasowego w Biurze R SKW.
  zmiana dotyczy uchylonego zarządzenia nr  3/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 85/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 26 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku oraz prowadzenia ewidencji materiałowej.
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZENIEM nr 110/2008
  ZARZĄDZENIEM nr 118/2008
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 18/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 86/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 29 października 2007 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu końcowego szkolenia na pierwszy stopień podoficerski.
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZENIEM nr 95/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 87/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 29 października 2007 r. w sprawie odrębnego trybu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 27/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 88/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 29 października 2007 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 74/2007 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 27.09.2007 roku w sprawie zorganizowania dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 91/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 26 października 2007 r. zmieniające Zarządzenie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Nr 16/2006  z dnia 15.11.2006 r. w sprawie wyznaczenia personelu bezpieczeństwa teleinformacyjnego Głównej Kancelarii Kryptograficznej.
 • ZARZĄDZENIE NR 92/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 26 października  2007 r. zmieniające Zarządzenie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Nr 25/2007 z dnia 27.04.2007 r. w sprawie powalania komisji Biura „T” SKW celem niszczenia dokumentów kryptograficznych.
 • ZARZĄDZENIE NR 93/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 26 października 2007 r. w sprawie powołania komisji Biura „T” SKW celem niszczenia dokumentów niejawnych stanowiących tajemnicę państwową nie posiadających wartości archiwalnych.
 • ZARZĄDZENIE NR 95/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 31 października 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 29.10.2007 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminu końcowego szkolenia na pierwszy stopień podoficerski.
 • ZARZĄDZENIE NR 97/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 15 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji i zespołu powypadkowego.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 118/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 99/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 15 listopada 2007 r. w sprawie nadawania znaczka pamiątkowego w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 50/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 100/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 16 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia zakładu opieki zdrowotnej.
 • ZARZĄDZENIE NR 101/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 16 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Ambulatorium - Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 102/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 16 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 103/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 16 listopada 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego w celu sporządzenia jednolitego katalogu indeksowego klasyfikowania mienia operacyjnego w SKW oraz opracowanie projektu zarządzenia Szefa SKW określającego jednolity katalog indeksowy klasyfikowania mienia operacyjnego w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 104/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów informacji niejawnych mogących stanowić tajemnicę służbową w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 105/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 22 listopada 2007 r. w sprawie powołania, określenia organizacji wewnętrznej i zakresu zadań Jednostki Certyfikującej Wyroby Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 35/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 109/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 03 grudnia 2007 r. w sprawie powołania, określenia organizacji wewnętrznej oraz zakresu zadań Komisji Akredytacji Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 110/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 04 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/06 Szefa SKW z dnia 08.11.2006 roku w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi, wysokości środków finansowych przeznaczonych na nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi oraz warunków zwiększania wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy SKW.
  zmiana dotyczy uchylonego zarządzenia nr  11/2006
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 73/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 112/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 07 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy i służby oraz dodatkowych dnia roboczych.
 • ZARZĄDZENIE NR 113/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 07 grudnia 2007 r. w sprawie trybu wnioskowania o wytworzenia i wydanie paszportu dyplomatycznego oraz zasad jego użytkowania i miejsca przechowywania w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 114/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 10 grudnia 2007 r. w sprawie zasad refundacji kosztów zakupu okularów lub szkieł korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
 • ZARZĄDZENIE NR 117/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 14 grudnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu końcowego szkolenia na pierwszy stopień podoficerski.
 • ZARZĄDZENIE NR 118/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 17 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji i zespołu powypadkowego.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 51/2009
 • ZARZĄDZENIE NR 119/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 18 grudnia 2007 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego załatwiania niektórych spraw w imieniu Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
  TRACI MOC ZARZĄDZENIEM NR 23/2008
 • ZARZĄDZENIE NR 120/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 20 grudnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli w pomieszczeniach Kancelarii Tajnej Nr 9 Służby Kontrwywiadu Wojskowego udostępnionej Komisji Weryfikacyjnej.
  ZMIENIONE:
  ZARZĄDZENIEM nr 121/2007
 • ZARZĄDZENIE NR 121/2007 SZEFA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO Z DNIA 27 grudnia 2007 r. o zmianie zarządzenia Nr 120/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli w pomieszczeniach kancelarii tajnej Nr 9 Służby kontrwywiadu Wojskowego udostępnionej Komisji Weryfikacyjnej. 

 

Metadane

Data publikacji : 12.03.2010
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator SKW
Osoba udostępniająca informację:
Administrator SKW
Osoba modyfikująca informację:
Administrator SKW
©1999-2018 Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL