Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Informacje dotyczące wydawania zgód wynikających z art. 52. ust. 2 ustawy

 1. W związku z rosnącą liczbą wniosków o wyrażenie zgody wynikającej z art. 52 ust. 2 Ustawy (zwanych dalej wnioskami) oraz pytaniami kierowanymi do SKW w przedmiotowej sprawie, Zarząd VI SKW opracował przedmiotowy dokument.  
 2. Zgodnie z art. 52. ustęp 2 Ustawy w uzasadnionych przypadkach,
  za zgodą ABW albo SKW, administrator systemu lub inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego może wykonywać zadania w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej na podstawie porozumienia właściwych kierowników jednostek organizacyjnych. Z powyższego wynika, że podstawą do pełnienia funkcji administratora systemu lub inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w innej jednostce organizacyjnej jest uzyskanie od ABW lub SKW pisemnej zgody, która wydawana jest po pozytywnej ocenie przesłanego wniosku, wraz z załączonym porozumieniem pomiędzy zainteresowanymi współpracą kierownikami jednostek organizacyjnymi.
 3. Wnioski od podmiotów wymienionych w art. 10 ust. 2 Ustawy kieruje się do Dyrektora Zarządu VI SKW. W pozostałych przypadkach, wnioski należy kierować do Szefa ABW.
 4. Zwraca się szczególną uwagę, że podjęcie zadań wynikających z art. 52 ust. 2 Ustawy możliwe jest dopiero po uzyskaniu zgody przez Dyrektora Zarządu VI SKW, a nie bezpośrednio po zawarciu porozumienia.
 5. Uzyskiwanie zgody na wykonywanie zadań w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej nie jest wymagane, w przypadku:
 • wykonywania zadań administratora lub inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego dla jawnych systemów teleinformatycznych;
 • zawarcia z administratorem lub inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego planowanym do wykonywania zadań w innej jednostce organizacyjnej jednej z form umowy świadczenia pracy (umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy-zlecenia);
 • wyznaczenia administratora lub inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego spośród personelu podległego bezpośrednio lub pośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej;
 • wyznaczenia administratora lub inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego spośród zasobów innej komórki organizacyjnej, której etatowym zadaniem jest wsparcie techniczne zabezpieczanej komórki organizacyjnej.
 1. Do wniosków należy załączyć kopię porozumienia lub jeden z jego egzemplarzy. Ze względu na archiwizowanie wpływających wniosków w formie elektronicznej (zobrazowanie cyfrowe dokumentacji) brak jest konieczności tworzenia dodatkowego egzemplarza porozumienia z przeznaczeniem dla SKW.
 2. W przypadku porozumienia dotyczącego systemu teleinformatycznego, którego organizatorem jest kierownik jednostki organizacyjnej, wniosek należy przesyłać bezpośrednio do Dyrektora Zarządu VI SKW. W przypadku, gdy porozumienie dotyczy systemu  funkcjonującego w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej (np. MILNET-Z), wymagana jest dodatkowo rekomendacja kierownika jednostki organizacyjnej będącego organizatorem systemu teleinformatycznego.
 3. Zgodnie z art. 35 § 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60 z późn. zm.) rozpatrzenie wniosku powinno nastąpić w terminie
  nie przekraczającym jednego miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wpłynięcia dokumentu. Składając wniosek należy uwzględnić ww. terminy i przesyłać dokumentację ze stosownym wyprzedzeniem.
 4. Porozumienie w sprawie pełnienia funkcji administratora lub inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w innej jednostce organizacyjnej powinno zawierać:
 • nr porządkowy i datę zawarcia porozumienia;
 • nazwę systemu teleinformatycznego i klauzulę tajności przetwarzanych informacji niejawnych w obsługiwanym systemie;
 • termin ważności porozumienia (nie dłuższy jednak niż 1 rok);
 • uzasadnienie zawarcia porozumienia;
 • dane personalne osób wytypowanych do pełnienia funkcji administratora lub inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego (stopień, imię, nazwisko) wraz z deklaracją spełnienia wymagań
  w zakresie bezpieczeństwa osobowego (posiadanie poświadczeń bezpieczeństwa osobowego, szkoleń podstawowych i specjalistycznych z zakresu ochrony informacji niejawnych) oraz innych szkoleń i kursów wynikających z przepisów oraz zapisów dokumentacji bezpieczeństwa systemu;
 • obowiązki osób funkcyjnych, których dotyczy porozumienie;
 • organizację pracy wytypowanego personelu (częstotliwość wizyt
  w jednostce obsługiwanej, procedura postępowania w przypadku wykrytych awarii lub incydentów, odpowiedzialność dyscyplinarna itp.);
 • dane korespondencyjne każdej ze stron porozumienia;
 • podpisy potwierdzające zatwierdzenie porozumienia przez kierowników jednostek organizacyjnych, których porozumienie dotyczy.
 1. Odpowiedź na wniosek odsyła się listownie do nadawcy lub do innej zainteresowanej strony, pod warunkiem zaznaczenia takiej potrzeby w piśmie przewodnim do wniosku.
 2. Udzielone zgodny nie wymagają odesłania do Zarządu VI po wygaśnięciu ważności porozumienia.
 3. W sytuacjach nieuregulowanych lub w przypadku ewentualnych wątpliwości możliwy jest kontakt pisemny, e-mail (zarzad6@skw.gov.pl) lub telefoniczny (tel. 261-841-205) z personelem Zarządu VI SKW.

Metadane

Data publikacji : 30.10.2019
Data modyfikacji : 27.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator SKW
Osoba modyfikująca informację:
Administrator SKW

Opcje strony

do góry