Służba Kontrwywiadu Wojskowego

https://bip.skw.gov.pl/skw/informacja-publiczna/567,Udostepnianie-informacji-publicznej.html
17.06.2024, 19:38

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Udostępnianie informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), która nie została zawarta w portalu BIP SKW, prosimy o wypełnienie winsoku o udostępnienie informacji publicznej i przesłane na adres:

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
ul. Oczki 1
00-909 Warszawa 60

Wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
 
Nie będą także udzielane porady prawne.
 
Ponadto informujemy, że w myśl wyroku Naczelnego sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębna ustawą z dnia 20 lipca 200 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.) Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz zastosowania prawa w indywidualnej sprawie.
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazywaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym niż 2 miesiące.


 

 

Metadane

Data publikacji : 06.05.2009
Data modyfikacji : 21.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator SKW
Osoba udostępniająca informację:
Administrator SKW
Osoba modyfikująca informację:
Administrator SKW

Opcje strony