Służba Kontrwywiadu Wojskowego

https://bip.skw.gov.pl/skw/petycje/5119,Petycje.html
17.06.2024, 19:33

Petycje

Podstawa prawna

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania w sprawach dotyczących petycji odbywa się zgodnie z przepisami:

  • Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195),
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 oraz poz. 183), w zakresie nieuregulowanym w ustawie o petycjach.

Petycja powinna zawierać szczegółowy opis zdarzenia, którego dotyczy. Jeżeli petycja będzie wykraczała poza zakres ustawowych zadań Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zostanie przesłana do podmiotu właściwego dla jej rozpatrzenia, o czym powiadomiony zostanie podmiot wnoszący petycję.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.

Terminy obowiązujące w przypadku rozpatrywania petycji

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach organ właściwy do rozpatrzenia petycji powinien ją rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia jej otrzymania.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w art. 4 ust.1, ust. 2 pkt 3 lub 4 ustawy o petycjach, tj. formy pisemnej, oznaczenia adresata i wskazania przedmiotu petycji, podmiot właściwy do jej rozpatrzenia wzywa podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia jej treści w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.

Informacja dotycząca sposobu składania petycji

Petycje mogą być składane:

  • listownie na adres:

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Biuro I

ul. Oczki 1

00-909 Warszawa 60

  • osobiście w Biurze Podawczym SKW przy ul. Koszykowej 82 w Warszawie
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skw@skw.gov.pl
  • ustnie do protokołu w Biurze Przepustek SKW przy ul. Koszykowej 82 w Warszawie
  • skargi i wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-14.00

Metadane

Data publikacji : 21.10.2015
Data modyfikacji : 28.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator SKW
Osoba udostępniająca informację:
Administrator SKW
Osoba modyfikująca informację:
Administrator SKW

Opcje strony