Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Aktualnie znajdujesz się na:

Podstawy prawne

Aspekty prawne działalności SKW

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego jako centralny organ administracji rządowej, działający przy pomocy SKW,podlega:

 • Ministrowi Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem uprawnień Prezesa Rady Ministrów,
 • kontroli Sejmu.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego jest urzędem administracji rządowej.
 

Aspekty cywilnej kontroli nad działalnością SKW

Minister Obrony Narodowej

 • określa kierunki działania SKW w drodze wytycznych,
 • w przypadku powołania Ministra Koordynatora Służb Specjalnych określenie kierunków działania następuje w uzgodnieniu z tym ministrem.

Wytyczne

 • opiniuje Kolegium do Spraw Służb Specjalnych – organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów,
 • opiniuje sejmowa Komisja  do Spraw Służb Specjalnych,
 • zatwierdza Prezes Rady Ministrów,
 • przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wraz z opiniami MON.

Planowanie działalności SKW

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 • na podstawie wytycznych MON, opracowuje plan działania SKW na rok następny,
 • przedstawia do zatwierdzenia roczny plan działania Ministrowi Obrony Narodowej (najpóźniej na 3 miesiące przed końcem roku kalendarzowego),
 • plan działania opiniuje Kolegium do Spraw Służb Specjalnych

Sprawozdawczość z działalności SKW

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 • przedstawia corocznie do dnia 31 marca Prezesowi Rady Ministrów oraz do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu SKW za poprzedni rok kalendarzowy,
 • sprawozdanie opiniuje Kolegium do Spraw Służb Specjalnych – organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów,
 • sprawozdanie opiniuje Kolegium do Spraw Służb Specjalnych.

Minister Obrony Narodowej przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wytyczne określające kierunki działania SKW, zatwierdzone plany działania SKW na rok następny oraz sprawozdania z działalności oraz wykonania budżetu SKW za poprzedni rok kalendarzowy, wraz z ich opiniami dokonanymi przez Kolegium do Spraw Służb Specjalnych.

Szef SKW niezwłocznie przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Rady Ministrów informacje mogące mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej.

Metadane

Data publikacji : 20.03.2009
Data modyfikacji : 22.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor SKW
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor SKW
Osoba modyfikująca informację:
Administrator SKW

Opcje strony

do góry